บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีซีเอส ซีเคียวริตี้ การ์ด เซอร์วิส จำกัด  ดำเนินธุรกิจให้บริการงานรักษาความปลอดภัย จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะมากว่า 15 ปี  โดยมีความมุ่งมั่น ในความคิด ปรัชญา และพร้อมที่จะพัฒนาประสิทธิภาพอย่างแรงกล้า เพื่อยกระดับคุณภาพของงานบริการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แด่ผู้ว่าจ้างได้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุด และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของวิชาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น


          ทั้งนี้ ในปี . 2563 บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีซีเอส ซีเคียวริตี้ การ์ด เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินการ ก่อตั้งบริษัทฯในเครือของเรา ขึ้นมาซึ่งจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ในนาม บริษัท รักษาความปลอดภัย จี ที เอส ซีเคียวริตี้ การ์ด จำกัด เพื่อรองรับการขยายตัวของหน่วยงานผู้ว่าจ้าง ที่มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯได้บริการเพิ่มมากขึ้นและเพื่อเป็นการดูแลผู้ว่าจ้างได้อย่างทั่วถึงและเต็มประสิทธิภาพตามมาตราฐานของเรา

Widget code
เว็บสำเร็จรูป
×