TCS SECURITY GUARD SERVICE CO.,LTD.
รูปแบบหน่วยงานที่ให้บริการ
โรงแรม, อพาร์ทเมนท์, อาคารที่พักอาศัย
1. บริเวณประตูเข้า-ออก

จัดพนักงานรักษาความปลอดภัย(รปภ.)อยู่ประจำตลอดเวลาเพื่อคอยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าผู้มาพักอาศัย และคอยสังเกตคนร้ายที่อาจจะแอบแฝงเข้ามาแล้วลักลอบขึ้นไปบนตัวอาคาร เพื่อทำการงัดแงะโจรกรรมทรัพย์สินของผู้มาอยู่อาศัยได้ ถ้าพบผู้ที่น่าสงสัยจะทำการสอบถาม หรือตรวจค้นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่มีคนมาขอพบลูกค้าที่อยู่อาศัยพนักงานรักษาความปลอดภัยจะทำการติดต่อขึ้นไปหาผู้พักอาศัยก่อน เมื่อได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปพบได้จึงจะอนุญาตให้ขึ้นไป พร้อมทั้งจดชื่อและเวลาเข้าเยี่ยม และกลับออกมาไว้เป็นหลักฐาน แต่ในบางกรณีอาจจะขอยึดบัตรประจำตัวของผู้มาขอพบไว้ก่อน ทั้งนี้แล้วแต่กรณี 

2. บริเวณลานจอดรถ

ในบริเวณลานจอดรถพนักงานรักษาความปลอดภัย จะคอยบริการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่จะนำรถมาจอด และคอยป้องกันไม่ให้รถของลูกค้าผู้มาพักอาศัยเกิดการสูญเสียจากการกระทำของคนร้าย เช่น การงัดแงะ ขโมย

3. บริเวณชั้นบนตัวอาคาร

ในตัวอาคารชั้นบนแต่ละชั้น พนักงานรักษาความปลอดภัยจะคอยเดินตรวจความเรียบร้อยตลอดระยะเวลา ทั้งนี้เพื่อสำรวจความเรียบร้อยของเหตุการณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพปกติตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าผู้มาพักอาศัย และทรัพย์สินของกิจการ
โรงงาน
1. บริเวณประตูเข้า-ออก

จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ประจำตลอดเวลาเพื่อ
- ควบคุมการตอกบัตรของพนักงานโรงงานไม่ให้ตรอกบัตรแทนกัน
- การตรวจค้นพนักงานโรงงาน เพื่อป้องกันการลักลอบนำทรัพย์สินของโรงงานติดตัวออกมา
-กรณีที่บุคคลภายนอกมาขอพบพนักงานของโรงงาน พนักงานรักษาความปลอดภัยจะติดต่อเข้ามาเพื่อแจ้งให้ทราบถึงเหตุผลการขอเข้าพบ และเมื่อได้รับการอนุญาตให้เข้าพบได้ จึงจะให้ผ่านเข้าไปพร้อมทั้งจดชื่อ ลงเวลาเข้า-ออกไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง เมื่อกลับออกมานำบัตรผ่านมาคืน พนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจแล้วว่าถูกต้อง และเรียบร้อยจึงจะคืนบัตรประจำตัวคืนไป

2. รถที่ผ่านเข้า-ออก

ในกรณีที่เป็นรถของลูกค้าพนักงานรักษาความปลอดภัยจะทำการขอใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งจดหมายเลขทะเบียนรถ และเวลาเข้า-ออก ไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง แต่ในกรณีที่เป็นลูกค้ารายสำคัญที่โรงงานแจ้งไว้ ให้เพียงทำการจดบันทึกหมายเลขทะเบียนรถ และเวลาเข้า-ออกเท่านั้น เพื่อไม่ให้เสียลูกค้ารายสำคัญของโรงงาน

3. บริเวณภายใน

พนักงานรักษาความปลอดภัยจะเดินตรวจความเรียบร้อยตามจุดที่สำคัญ เมื่อเห็นว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดปกติ จะได้รายงานให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องของโรงงานทราบ จะได้ทำการแก้ไขทันท่วงที
   หมู่บ้าน

1. บริเวณทางเข้า-ออก
จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ประจำตลอดเวลาเพื่อคอยดูแลความเรียบร้อยของรถที่จะผ่านเข้า-ออกภายในหมู่บ้าน ในกรณีที่เป็นรถโดยสารรับจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยจะทำการขอยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ก่อน เมื่อกลับออกมาแล้วจึงจะคืนให้พร้อมทั้งจดบันทึกหมายเลขทะเบียนรถ และเวลาเข้า-ออก ไว้เป็นหลักฐาน

2. บริเวณภายในหมู่บ้าน
บริเวณภายในหมู่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย จะคอยตรวจตราความเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากบริเวณภายในหมู่บ้านมีขนาดกว้างใหญ่ จะจัดให้มีจักรยานไว้ประจำ เพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยใช้ขี่ตรวจตราความเรียบร้อยไปตามตรอก-ซอยต่างๆ ภายในหมู่บ้าน

3. ในตอนกลางคืน
เข้มงวดกวดขันการตรวจตราเป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะช่วงเวลาที่เจ้าของบ้านหลับนอนแล้ว ถ้าพบบุคคลภายนอกเดินอยู่ตามตรอกซอยต่างๆ ให้ทำการสอบถามถึงวัตถุประสงค์ที่เข้ามา สอดส่องดูแลบ้านที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ให้เป็นกรณีพิเศษ ระวังและคอยดูแลเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น อัคคีภัย เป็นต้น หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้รีบแจ้งสัญญาณให้แก่ผู้พักอาศัยทราบโดยเร็ว และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยด่วน

บริษัท, สำนักงาน
1. บริเวณประตูเข้า-ออก
จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ประจำตลอดเวลาเพื่อบริการรถที่จะ ผ่านเข้า-ออก ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย นอกจากนั้นยังจะเป็นหน่วยประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มาติดต่อธุรกิจให้ได้ทราบ ถึงหน่วยงาน หรือฝ่ายต่างๆ ของ บริษัท หรือสำนักงานว่าที่ทำการอยู่อาคารไหน ชั้นไหน เพื่อความสะดวกของผู้มาติดต่อ 

2. บริเวณลานจอดรถ
ในบริเวณลานจอดรถของบริษัท หรือสำนักงาน พนักงานรักษาความปลอดภัย จะคอยบริการอำนวยความสะดวกในด้านจราจร และจัดระเบียบเรียบร้อยทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเข้า-ออก นอกจากนั้นแล้วยังจะคอยตรวจตรารถที่จอดอยู่ไม่ให้งัดแงะ และลักขโมยจากผู้ไม่ประสงค์ดีจากบุคคลภายนอก

3. ในตอนกลางคืน
ในตอนกลางคืน พนักงานรักษาความปลอดภัยจะเดินตรวจบริเวณรอบๆ ตัวอาคารตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อป้องกันคนร้ายจะเข้ามางัดแงะขโมยทรัพย์สินภายในตัวอาคาร หรือคอยสังเกตการณ์ต่างๆ ว่ามีสิ่งใดเกิดผิดปกติหรือไม่ จะได้ทำการแก้ไขเหตุการณ์นั้นให้กลับคืนสู่สภาพปกติเพื่อความปลอดภัย ในทรัพย์สินของกิจการ
Widget code
เว็บสำเร็จรูป
×