เกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่
บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีซีเอส ซีเคียวริตี้ การ์ด เซอร์วิส จำกัด มีนโยบายการบริหารงาน และมาตรฐานปฏิบัติงานที่ชัดเจน บริษัทได้ยกระดับขีดความสามารถของพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกระดับให้มีมาตรฐานตรงตามที่บริษัทกำหนดและยังมีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงานทุกคนเพื่อให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานบริษัทจึงได้กำหนดมาตรฐานในการดำเนินงานได้ด้านต่างๆ ดังนี้

 การคัดสรรบุคคลากรที่มีคุณภาพ
บริษัทมุ่งเน้นการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพตรงตามคุณสมบัติที่บริษัทกำหนดและมีการตรวจสอบประวัติพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคน 

 การฝึกอบรมตามหลักสูตรก่อนลงปฏิบัติหน้าที่
บริษัทเปิดหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามหลักสูตรที่บริษัทวางไว้โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนจะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่

การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
บริษัท จัดให้ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ หรือ ผู้จัดการเขต เข้าพบผู้ว่าจ้าง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อเข้าไป สอบถามถึงปัญหาการทำงานหรือสิ่งที่ต้องการให้บริษัทช่วยเหลือเพิ่มเติมและประเมินผลการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกเดือน

มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไว้คอยสับเปลี่ยนหรือ เสริมกำลังพล 
บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับหน่วยงานใดที่ต้องการสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ หรือ ต้องการเสริมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  

ศูนย์บริการ   24 ชั่วโมง
บริษัทฯ มีบุคคลากรที่คอยรับโทรศัพท์เพื่อนประสานงาน และรับเรื่องร้องเรียนตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง 

มีสวัสดิการที่ดีสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย
บริษัท จัดสวัสดิการที่ดีเยี่ยมสำหรับพนักงานทุกตำแหน่ง ด้วยเรามีความเชื่อมั่นว่า การที่พนักงานได้รับเงินเดือนที่สูง มีสวัสดิการที่ดีพนักงานก็จะมีขวัญและกำลังใจที่ดี หากมีกำลังใจที่ดี การทำงานก็จะมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด

Widget code
เว็บสำเร็จรูป
×