คุณสมบัติ พนักงานรักษาความปลอดภัย
หลักสูตรการอบรม และ  กฎระเบียบคุมเข้ม
   หลักสูตรการอบรม
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ผ่านการสมัคร ตามคุณสมบัติของบริษัทแล้ว  
เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรม

หลักสูตรที่ 1 รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท
- รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทฯ 
- รายได้ ค่าใช้จ่าย สวัสดิการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่     
- กฏระเบียบเกี่ยวกับการลาต่าง ๆ 
-  เกียรติยศ  และความสำคัญของงานรักษาความปลอดภัย
- ความสำคัญของผู้ว่าจ้าง 
- หน้าที่ปฏิบัติโดยสังเขปในหน่วยงาน     
- เครื่องแบบ และการแต่งกายที่ถูกต้อง
-  เทคนิคการเขียนสมุดรายงาน สมุดบุคคลภายนอก และสมุดจดบันทึกรถเข้า - ออก
                                
หลักสูตรที่ 2 การบริการลูกค้า และปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน
 - การศึกษาหน่วยงาน และพื้นที่โดยรอบ
- การบริการ หรือมารยาทที่ดีต่อผู้ว่าจ้าง และลูกค้าที่เข้ามาติดต่อในหน่วยงาน      
- ข้อห้ามในในการปฏิบัติต่อผู้ว่าจ้าง และผู้มาติดต่อในหน่วยงาน
-  การจัดการจราจร
- การควบคุมดูแล ยานพาหนะ
               
หลักสูตรที่ 3 การฝึกระเบียบวินัย
- การสร้างระเบียบวินัยในตนเอง และระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน
- การฝึกท่ายืนที่สง่าผ่าเผย
- การฝึกท่าเดิน และระเบียบแถว
                
หลักสูตรที่4 การป้องกับตัว และการปราบปราม
- การฝึกเรื่องการสังเกตุการณ์ และลักษณะบุคคลอันตราย
- การฝึกการต่อสู้ด้วยมือเปล่า
- การฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ และการจับกุม การใช้เครื่องดับเพลิง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- การแจ้งเหตุ และการใช้วิทยุสื่อสาร
                
หลักสูตรที่5 การปลูกฝังจิตสำนึก
- การปลูกฝังจิตรสำนึกที่ดีในการเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- การปลูกฝังจิตสำนึกในการรักองค์กร
- การปลูกฝังจิตสำนึกในการรักหน่วยงานที่ประจำ และผู้ว่าจ้าง                              
- การสร้างความเชื่อมั่นในอาชีพ สร้างความมั่งคั่ง และความมั่นคงในชีวิตได้บริษัท มีมาตรฐานการรับสมัครเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.  เพศชาย อายุระหว่าง 20-55 ปี  สูง  165  ซ.ม. ขึ้นไป ผ่านการเป็นทหารและฝึกมาอย่างดี

2.  เพศหญิง อายุระหว่าง 20-40 ปี สูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป 

3.  วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือผู้ที่เคยปฏิบัติงานด้านงานรักษาความปลอดภัย มาก่อน

4.  ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา หรือคดีร้ายแรง ทางบริษัท ได้มีการตรวจสอบประวัติพนักงานรักษาความปลอดภัย ทุกคน จากกองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ (บ.ช.ป.)  และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

5.  ต้องมีบุคคลค้ำประกันที่เชื่อถือได้และมีถิ่นฐานที่อยู่ที่แน่นอน

6.  ต้องผ่านการทดสอบร่างกายและสัมภาษณ์จากผู้ที่เชี่ยวชาญ ของบริษัทและลงความเห็นว่าเหมาะสมกับ การเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

7.  ต้องไม่ติดยาเสพติดให้โทษ  การพนัน  และโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ
กฎระเบียบคุมเข้ม

1. พนักงานทุกคนต้องเข้ารับหน้าที่ให้ตรงเวลาโดยเคร่งครัด กรณีผลัดต่อไปไม่มาตามกำหนด หรือมาไม่ทันเวลา ห้ามออกจากหน้าที่ก่อนจนกว่าจะมีผู้มารับหน้าที่หรือได้รับอนุญาตจากบริษัท ฯ

2. ต้องแต่งกายถูกต้องตามแบบบริษัทฯอยู่ตลอดเวลาของการปฏิบัติหน้าที่และสะอาดเสมอ ห้ามถอดหมวก ปลดอาวุธประจำการ หรือแต่งกายไม่สุภาพ พับขากางเกง กลัดกระดุมเสื้อไม่ครบ

3. ต้องตรวจความเรียบร้อยสถานที่ตลอดสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้รักษาความปลอดภัย ก่อนรับและรับส่ง หน้าที่กันทุกครั้ง ความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ของผู้ว่าจ้างหลังจากมีการลงชื่อมอบหน้าที่กันแล้วถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติหน้าที่นั้น

4. ต้องวางตัวให้สง่างามองอาจผึ่งผาย พูดจาสุภาพอ่อนน้อม ไม่ปล่อยตัวเช่นนั่งอ่านหนังสือ ร้องเพลงแสดงกิริยาอาการ ไม่เหมาะสมต่อหน้าที่ เช่น หยอกล้อเล่นผู้อื่น  หรือด่าว่าโต้เถียง

5. ต้องทำความเคารพผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นของบริษัท และบุคคลระดับบริหารของผู้ว่าจ้างตามโอกาสสมควร

6. ห้ามหลับ หรือนอนขณะปฏิบัติหน้าที่ ห้ามละทิ้งหน้าที่ทุกกรณี

7. ห้ามพนักงานทุกคนสนิทสนมกับพนักงานหรือคนของผู้ว่าจ้างเกินควรหรือพูดคุยกันระหว่างปฏิบัติหน้าที่

8. ต้องระมัดระวังตรวจตราดูแลสถานที่และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างกวดขันตลอดเวลา

9. ห้ามนำบุคคลภายนอก บุคคลใดที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าไปในบริเวณที่รับผิดชอบ หรือในบริเวณที่ให้มีการรักษาความปลอดภัย

10. ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่ผู้ว่าจ้างให้ปฏิบัติไว้ด้วย

11. ห้ามเล่นการพนัน ดื่มสุรา ของมึนเมา หรือเสพยาเสพติดในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือมีอาการมึนเมาเนื่องจากดื่ม  หรือเสพของดังกล่าว ขณะปฏิบัติหน้าที่

12. ต้องระวังเอาใจใส่สังเกตตรวจค้นตัวบุคคลยานพาหนะตามหน้าที่อย่างถี่ถ้วนสม่ำเสมอมีประสิทธิภาพ

13. ห้ามหยุดงานโดยไม่แจ้งบริษัททราบล่วงหน้าเว้นไว้แต่เจ็บป่วยกะทันหันโดยมีใบรับรองแพทย์ มาแสดง เรื่องฉุกเฉินต้องหยุดงานแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  12  ชั่วโมงและจะหยุดได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ  แล้วเท่านั้น

14. เมื่อเกิดเหตุร้ายต้องรายงานให้บริษัทฯ  ทราบทันที  และทำรายงานประจำวันตามระเบียบบริษัท
         
Widget code
เว็บสำเร็จรูป
×